Provozovatel internetového portálu

Michal Prenner
A. Krejčího 2
370 07, České Budějovice
Česká Republika
IČ: 75565854
DIČ: CZ9007071293

Odpovědná osoba a kontakt

Michal Prenner
email: obchod@rpishop.cz
Tel.: +420 603 716 789

Pracovní doba

Po-Pá: 10:00 - 17:00

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Michal Prenner, A. Krejčího 2050/2, 370 07 České Budějovice (dále jen „prodávající“), pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) společnosti umístěného (přístupného) na internetové adrese společnosti http://eshop.minidroid.cz/, adresa pro doručování elektronické pošty: info@minidroid.cz.

 1. 1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. 1.1.Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Michal Prenner, A. Krejčího 2050/2, 370 07 České Budějovice (jako dodavatel a prodávající - dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemné vztahy (práva a povinnosti) smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou či právnickou osobou, která učinila anebo má v úmyslu učinit nabídku prodávajícímu směřující k uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží z nabídky prodávajícího (dále jen „kupující“), a to prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://eshop.minidroid.cz/, (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  2. 1.2.Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího uvedené v bodu 1.1. výše a další související právní vztahy. Některá ustanovení těchto obchodních podmínek se vztahují pouze na určitou skupinu kupujících podle toho, zda mají postavení spotřebitele, či nikoliv. Tyto obchodní podmínky se vztahují v plném rozsahu (pokud neuvádí výslovně jinak) pouze na smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem. Kupující spotřebitel (dále spotřebitel) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je osoba vymezená zejména v § 420 odst. 1 občanského zákoníku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Pokud je kupujícím podnikatel, řídí se smluvní vztah platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. Těmito obchodními podmínkami pak s výjimkou (vylučují se) jejich ustanovení, promítajících práva a povinnosti dle zákonné úpravy závazků ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (a distančních smluv), zejména jejich článku 6. (odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem). Podnikatel je povinen v objednávce se identifikovat uvedením svého identifikačního čísla (IČO).

  3. 1.3.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  4. 1.4.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn, je mu doporučeno, aby se s nimi řádně seznámil ještě před objednáním zboží a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

  5. 1.5.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat respektive nahradit zněním novým. V každém provedení obchodních podmínek bude uveden datum, od kterého je takové provedení účinné. Tímto ustanovením a případnou změnou obchodních podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  6. 1.6.Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 2. 2.UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. 2.1.Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  2. 2.2.Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Zejména je kupující povinen odlišit, zda zboží objednává jako podnikatel uvedením svého identifikačního čísla.

  3. 2.3.Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

  4. 2.4.Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  5. 2.5.Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  6. 2.6.Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 3. 3.OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. 3.1.Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží nabízeném prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu písemně za individuálně sjednaných podmínek. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  2. 3.2.Webové rozhraní obchodu obsahuje v sekci doručování zboží také informace o nákladech spojených s dodáním zboží a případně jeho balením (balné). Informace o nákladech spojených s dodáním zboží a případně s jeho balením uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, případně na Slovensko (samostatná informace).

  3. 3.3.Objednávka zboží musí být kupujícím učiněna prostřednictvím elektronického objednávacího systému prodávajícího - elektronického formuláře, umístěného na internetové adrese prodávajícího (e-shop). Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

   Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  1. 3.4.Na základě volby kupujícího je tímto vygenerována elektronická objednávka, které je po potvrzení ze strany kupujícího automaticky elektronicky odeslána prodávajícímu. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit veškeré údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky (zejména objednané zboží a jeho počet, cenu zboží, místo dodání, způsob dodání, způsob placení, atd.). Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrzuji objednávku“.

  2. 3.5.Objednávka se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy a je pro kupujícího závazná. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Za kupujícího jsou oprávněni podávat návrh na uzavření kupní smlouvy formou výše uvedené objednávky pouze kupujícím pověřené osoby. Kupující přebírá plnou odpovědnost za objednávky učiněné pověřenými osobami a za přidělování přihlašovacích údajů do elektronického objednávajícího systému prodávajícího, zejména je povinen zajistit, aby přihlašovací údaje do elektronického objednávacího systému prodávajícího byly přístupné pouze pověřeným osobám. Strany se dohodly, že každá objednávka učiněná prostřednictvím elektronického objednávacího systému prodávajícího je považována za učiněnou k tomu oprávněnou osobou za kupujícího a je pro kupujícího závazná.

  3. 3.6.Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  4. 3.7.Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  5. 3.8.Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky (akceptací) ze strany prodávajícího, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, nebo jiným vhodným prostředkem komunikace na dálku. Prodávající poskytne kupujícímu při potvrzení objednávky v textové podobě kromě znění smlouvy i znění všeobecných obchodních podmínek.

  6. 3.9.Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

  7. 3.10.Kupující bere na vědomí, že v objednávce jím zaslané prodávajícímu nelze měnit a rozšiřovat prodávajícím zveřejněnou nabídku zboží, ceny, podmínky jeho dodání a kupní smlouva nemůže vzniknout postupem dle § 1740 odst. 2 občanského zákoníku.

  8. 3.11.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

  9. 3.12.Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  10. 3.13.Kupní smlouva je archivována (v podobě objednávky a jejího potvrzení) a údaje týkající se uzavřených kupních smluv (potvrzených objednávek) jsou kupujícímu dostupné prostřednictvím elektronického objednávacího systému prodávajícího.

 1. 4.CENA ZBOŽÍ , NÁKLADY NA DODÁNÍ ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. 4.1.Kupní cena zboží (dále jen „cena“) je stanovena dohodou v souladu s nabídkovým ceníkem uvedeným na internetové adrese prodávajícího, který je aktuální v okamžiku učinění objednávky, pokud nebude písemně dohodnuto mezi smluvními stranami jinak. Návrh ceny bude uveden v objednávce kupujícího a pokud bude objednávka prodávajícím potvrzena, má se za to, že došlo k dohodě o ceně. Kupní cena nezahrnuje náklady na dodání zboží do místa určeného kupujícím na objednávce jako místo dodání a případné balné. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  2. 4.2.Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. K ceně bude připočítána daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši odpovídající platným právním předpisům. Celková cena objednaného zboží (včetně DPH) bude přehledně uvedena v objednávce. Kupující bude mít možnost se s celkovou cenou seznámit předtím, než bude objednávka odeslána prodávajícímu a vyjádřit s ní svůj souhlas.

  3. 4.3.S výjimkou osobního odebrání zboží v provozovně prodávajícího, budou k celkové kupní ceně připočteny náklady na dodání zboží. Tyto náklady se liší podle způsobu dodání zboží dle volby kupujícího a budou přehledně uvedeny v objednávce. Pokud by mělo být účtováno rovněž balné, bude toto výslovně uvedeno. Kupující bude mít možnost se s výší těchto nákladů seznámit předtím, než bude objednávka odeslána prodávajícímu a vyjádřit s nimi svůj souhlas.

  4. 4.4.Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  5. 4.5.Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  6. 4.6.Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej současně se zbožím nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

  7. 4.7.Cenu zboží (kupní cenu) a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit dle své volby on-line převodem na účet prodávajícího, platební kartou, na dobírku, resp. dle dohody s prodávajícím v hotovosti na provozovně prodávajícího, případně platbou standardní bankovním převodem. V případě, že kupující platí zboží bankovním převodem, je povinen zajistit, aby byla částka připsána na účet prodávajícího nejpozději 10. den od uzavření kupní smlouvy. Dle požadavku kupujícího vystaví prodávající zálohovou fakturu a tuto zašle kupujícímu. Po marném uplynutí této lhůty může prodávající objednávku zrušit a od kupní smlouvy odstoupit. Bližší podmínky pro platby prostřednictvím internetového bankovnictví jsou uvedeny na www stránce e-shopu v sekci „Informace“.

  8. 4.8. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Nemá-li kupující s prodávajícím sjednán způsob placení kupní ceny dle bodu 4.7. výše, určí tento kupující při objednávání zboží a bude uveden v objednávce.

  9. 4.9.Má-li kupující s prodávajícím uzavřenou dohodu o úhradě zboží bankovním převodem (kupující podnikatel při opakovaných odběrech zboží), platí následující:

   (a) Vyúčtování ceny zakoupeného zboží formou daňového dokladu (dále jen faktury) se provádí při každém prodeji zboží. Za datum zdanitelného plnění se považuje den vystavení faktury.

   (b) Splatnost faktury činí 14 dní od jejího vystavení.

   (c) Fakturovaná částka bude hrazena kupujícím bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.

   d) Celková hodnota zboží odebraného kupujícím, jehož kupní cena nebyla zaplacena, nesmí do doby než se tak stane, přesáhnout stranami dohodnutou částku. V okamžiku dosažení tohoto limitu, si prodávající vyhrazuje právo rozhodnout, zda další objednávky zboží budou jím potvrzovány, nebo zda bude další zboží kupujícímu dodáváno pouze za platbu v hotovosti při převzetí zboží, nebo za platbu předem či na dobírku, a to až do doby splnění všech peněžitých závazků (dluhů) kupujícího vůči prodávajícímu.

   (e) V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení. Vznikem nároku na smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením smluvních povinností, ani toto nevylučuje právo prodávajícího na zákonný úrok z prodlení. Smluvní pokutu je kupující povinen zaplatit do 14 ti dnů od vystavení samostatné faktury bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.

   (f) Bude-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny (uhrazením faktury) je prodávající oprávněn limit podle písm. (d) jednostranně a bez dalšího upozornění zrušit (tj. nastavit jeho výši na nulu) a odebrat tak kupujícímu právo odebírat zboží, jehož cena nebyla předem zaplacena. Dále je prodávající oprávněn zveřejnit identifikační údaje takového kupujícího prostřednictvím internetu spolu s informací, že takový kupující je dlužníkem prodávajícího; k takovému zveřejnění dává tímto kupující svůj souhlas, a to na dobu neurčitou.

   (g) Stejným způsobem je prodávající oprávněn limit podle písm. (d) jednostranně a bez dalšího upozornění zrušit (tj. nastavit jeho výši na nulu) a odebrat tak kupujícímu právo odebírat zboží, jehož cena nebyla předem zaplacena, pokud vyjde najevo, že je kupující veden v jakémkoliv registru dlužníků či neplatičů či že jinak nedostál svým závazkům na řádné zaplacení či splácení svého dluhu vůči jakékoliv třetí straně.

  10. 4.10.Stejným způsobem, jak výše uvedeno, je kupující povinen uhradit i případné náklady na dodání zboží.

  11. 4.11.Ke splnění peněžitého závazku dojde připsáním příslušné částky na účet smluvní strany.

 2. 5.INFORMACE KE ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ ZBOŽÍ

  1. 5.1.Prodávající ke zboží při jeho dodání připojí v závislosti na obdržených podkladech od výrobce či zahraničního dodavatele obecný manuál případně instalační příručku. Povinností prodávajícího podle kupní smlouvy není poskytování konzultací konkrétního nastavení zařízení pro potřeby kupujícího, vysvětlování principů práce se zařízením, objasňování, vysvětlování a školení týkající se návrhu síťové struktury.

  2. 5.2.K jednotlivým komponentám, součástkám a pasivním prvkům nemusí být dodáván žádný návod k obsluze. Prodávající přepokládá a kupující je srozuměn s tím, že tyto specializované komponenty kupuje jako zákazník, který má znalosti o jejich účelu, způsobu montáže a používání. Všeobecné informace ke zboží, aktuální upřesňující informace mohou být uvedeny na webových stránkách prodávajícího.

  3. 5.3.Kupující si je vědom, že mechanické úpravy, integrace výrobků do jiných zařízení, provoz v podmínkách, které neodpovídají účelu uvedenému výrobcem, provoz s dodatečným příslušenstvím, které není výrobcem oficiálně schváleno, může být důvodem k zamítnutí případné reklamace vad zboží.

 3. 6.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM SPOTŘEBITELEM

  1. 6.1.Kupující spotřebitel (dále kupující) bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

  2. 6.2.Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit dle zákona (např. § 2110 občanského zákoníku), má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu provozovny prodávajícího Michal Prenner, A. Krejčího 2050/2, 370 07 České Budějovice, či na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@minidroid.cz. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení.

  3. 6.3.V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím v původním obalu . Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  4. 6.4.V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady, resp. nebude-li jiný způsob - s ohledem na v kupní smlouvě zvolený způsob dodání zboží a úhrady kupní ceny - objektivně možný (např. při platbě na dobírku nutno pro vrácení kupní ceny uvést účet kupujícího, pokud nebude kupní cena vrácena na provozovně prodávajícího v hotovosti). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu již odeslal.

  5. 6.5.Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, nebo bez dodaného příslušenství, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  6. 6.6.Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě, pokud došlo k úhradě kupní ceny kupujícím, vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to dle dohody v hotovosti na provozovně prodávajícího nebo bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  7. 6.7.Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 4. 7.PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. 7.1.V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  2. 7.2.Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží do 7 dnů je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

  3. 7.3.V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  4. 7.4.Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky či jejím poškození nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala výše uvedené podmínky a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

  5. 7.5.Prodávající se zavazuje zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou odevzdat (dále dodat), pokud mu v tom nebrání vyšší moc nebo jiná skutečnost, která vylučuje odpovědnost prodávajícího za nesplnění této povinnosti. Spolu se zbožím je prodávající povinen odevzdat doklady, vztahující se ke zboží a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva ke zboží v souladu s kupní smlouvou. Kupující se zavazuje zboží podle kupní smlouvy (tedy jím objednané a prodávajícím potvrzené) převzít a zaplatit kupní cenu.

  6. 7.6.Místo dodání zboží (dodací adresu) kupující uvede při objednávání zboží a bude uvedena v objednávce.

  7. 7.7.Termín dodání zboží sdělí prodávající kupujícímu na požádání.

  8. 7.8.Není-li kupující spotřebitelem, platí pro něj tato ustanovení:

   (a) Místem plnění kupní smlouvy je provozovna prodávajícího. Závazek prodávajícího dodat zboží je splněn okamžikem (i) předání zboží smluvenému přepravci, anebo

    1. (ii) v případě osobního vyzvednutí zboží kupujícím v provozovně prodávajícího, okamžikem jeho převzetí kupujícím. Tímto okamžikem též přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího nebo na přepravce.

   (b) Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení písmene (a), dopravu zboží do místa dodání může zajistit prodávající na žádost a náklady kupujícího prostřednictvím smluvního přepravce, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

   (c) Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení písmene (a), kupující se zavazuje zboží dodané dle objednávky převzít do 5 dnů ode dne, kdy ho k tomu vyzve prodávající nebo smluvený dopravce a potvrdit jeho převzetí svým podpisem a razítkem na dodacím nebo přepravním listu.

   (d) Pokud kupující vlastní vinou nepřevezme dodané zboží ve stanovené lhůtě, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10% z ceny zakoupeného zboží, které kupující vlastní vinou nepřevzal. Kupující se zavazuje uhradit tuto pokutu prodávajícímu do 10 dnů od vystavení samostatné faktury. Nepřevezme-li kupující zboží do 10 dnů je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

   (e) Za kupujícího jsou oprávněni zboží přebírat a dodací nebo přepravní listy potvrzovat pouze pověření zaměstnanci. Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení písmene (a), kupující se zavazuje zajistit, že v místě dodání zboží (jak bylo uvedeno v objednávce) bude přítomna osoba, jenž bude oprávněna zboží za kupujícího převzít. Strany se proto dohodly, že převzetí zboží jakoukoliv osobou v místě dodání zboží (jak bylo uvedeno v objednávce) je považována za převzetí učiněné k tomu oprávněnou osobou a je pro kupujícího závazné.

   (f) Kupující bere na vědomí, že s ohledem na ustanovení písm. (a) tohoto odstavce prodávající není v prodlení s dodáním zboží, jestliže kupující zboží neodebere anebo mu nebude včas doručeno, pokud prodávající prokáže, že jej řádně předal smluvenému přepravci k doručení kupujícímu.

 5. 8.PRÁVA z Vadného plnění, REKLAMACE

  1. 8.1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění (dále též odpovědnost za vady zboží) se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a dále § 2161 až 2174 občanského zákoníku (prodej spotřebiteli).

  2. 8.2.Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

   (a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

   (b) zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

   (c) zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

   (d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  3. 8.3.Práva z odpovědnosti za vady zboží je kupující oprávněn uplatnit v době 24 měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada u zboží dodaného spotřebiteli v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se dle zákona za to, že zboží bylo vadné již při převzetí (opak prokazuje prodávající).

  4. 8.4.Kupující je ze zákona povinen prohlédnout koupenou věc co nejdříve po jejím převzetí a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství. Vady zjistitelné při přejímce zboží, zejména zjevná poškození zboží nebo obalu, nesrovnalosti v množství či druhu zboží v porovnání s objednávkou či dodacím listem, uplatní kupující ihned při dodání zboží. V takovém případě je kupující povinen provést reklamaci zápisem do dodacího nebo přepravního listu či zboží nepřevzít. Ostatní vady je povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, u skryté vady bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. V případě, že kupující po otevření zásilky zjistí její nekompletnost, je povinen tuto skutečnost do tří dnů písemně oznámit prodávajícímu. Kupující bere na vědomí, že je jeho povinností prokázat, že zásilka byla při převzetí (otevření) nekompletní.

  5. 8.5.Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, zejména tím, že zboží bylo instalováno nebo používáno v rozporu s návodem k použití nebo vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, neodbornou obsluhou, instalováním neoriginálního softwaru, zboží bylo mechanicky poškozeno (např. v případě nedovolených zásahů do výrobku), vada byla způsobena neodborným nebo nešetrným či nadměrným zacházením nebo tím, že zboží bylo používáno k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu. Dále v případech, kdy zboží bylo provozováno v prostředí, pro které není určeno, došlo k porušení ochranné plomby, poškození zboží živly (např. voda, oheň či blesk apod.) či třetí osobou, došlo k poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem). Dále se odpovědnost prodávajícího v rozsahu uvedeném výše nevztahuje na případy, kdy má kupujícím uváděná vada charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým užíváním výrobku, nebo vyplývá-li to z povahy výrobku. V případě, že došlo k závadě na zařízení, ke kterému byla vázaná jakákoliv softwarová licence, nenese prodávající odpovědnost za ztrátu této licence.

  6. 8.6.Kupující před zahájením reklamačního řízení vyplní na webových stránkách prodávajícího reklamační protokol a sdělí prodávajícímu potřebné informace pro odstranění vady zboží. V případě, že kupující nemá možnost zadat reklamaci přes webový formulář, je povinen tuto skutečnost oznámit telefonicky nebo e-mailem prodávajícímu, který kupujícímu přidělí číslo reklamace. Tímto číslem je kupující povinen zřetelně označit balík s reklamací.

  7. 8.7.Práva z vadného plnění (dále též reklamaci) uplatňuje kupující - s výjimkami dále uvedenými v bodu 8.15 - u prodávajícího na adrese jeho provozovny: doručením na adresu: Michal Prenner, A. Krejčího 2050/2, 370 07 České Budějovice. Změna adresy provozovny může být oznámena na webových stránkách prodávajícího, v záhlaví reklamačního protokolu nebo elektronickou formou před zahájením reklamačního řízení. Reklamace je možné uplatnit osobně v provozní době, kterou vyhlašuje prodávající, nebo dle telefonické dohody. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

  8. 8.8.Kupující je při podávání reklamace povinen doložit:

   - doklad o prodeji zboží (daňový doklad - faktura, doklad o převzetí zboží)

   - záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán

   - reklamované zboží s veškerým příslušenstvím pokud možno v původním obalu, a to čisté a v takovém stavu, v jakém je zakoupil s přihlédnutím k běžnému opotřebení.

   - popis závady

   - kupující je povinen do popisu závady uvést též případná individuální smluvní ujednání učiněná s prodávajícím v oblasti odpovědnosti za vady zboží nad rámec zákona a těchto obchodních podmínek a pokud tak neučiní, nebude na tyto brán při vyřízení reklamace zřetel.

  9. 8.9.V provozovně firmy je kupujícímu vyhotoven doklad o přijetí zboží do reklamace. V případě zaslání zboží poštou (jiným dopravcem) je vystaveno potvrzení o převzetí emailem.

  10. 8.10.Reklamace včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, u spotřebitele nejdéle do 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou na delší lhůtě. Tato lhůta začíná běžet dnem uplatnění reklamace dle bodu 8.6. výše. Marné uplynutí této lhůty se považuje u spotřebitele za podstatné porušení smlouvy.

  11. 8.11.Zboží z vyřízené reklamace je zasláno kupujícímu zdarma s novou objednávkou nebo samostatně. Kupující si zboží také může osobně vyzvednout dle dohody v provozovně prodávajícího.

  12. 8.12.Při výměně zboží za nové běží nová doba odpovědnosti za vady zboží. Tato doba se rovněž prodlužuje při vyřízení reklamace opravou o dobu, po kterou nemohl kupující zboží po dobu od uplatnění do vyřízení reklamace užívat.

  13. 8.13.Při uplatnění práv z vadného plnění podnikatelem platí obecná zákonná úprava práva z vadného plnění dle občanského zákoníku. Podle této zákonné úpravy je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, b) na odstranění vady opravou věci, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

  14. 8.14.Pokud je reklamujícím spotřebitel, platí další zákonná ustanovení. Prodávající splní rovněž svoje povinnosti dle zákona 634/1992 o ochraně spotřebitele, zejména jeho § 19. Zejména vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále vydá spotřebiteli pomocí e-mailu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Nemá-li zboží vlastnosti dle bodu 8.2. výše a jsou splněny další výše uvedené podmínky oprávněnosti reklamace, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by navrhované zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

  15. 8.15.Pokud je kupující spotřebitel a pro reklamované zboží je na webových stránkách obchodu v sekci „Reklamace zboží“ uvedená jiná osoba určená k opravě (autorizovaný servis nebo jiný podnikatel určený k provedení opravy), která je v místě prodávajícího anebo v místě pro kupujícího bližším, než je provozovna prodávajícího, uplatní kupující právo na opravu u přímo u tohoto subjektu určeného k provedení opravy. Výše uvedený postup platí i pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli.

  16. 8.16.Neoprávněné reklamace po jejich prověření prodávající vyřídí zamítnutím. Prodávající má právo účtovat náklady spojené s opravou a testováním neoprávněně reklamovaného zboží. Kupující může reklamaci znovu podat jako nezáruční a pak je povinen uhradit prodávajícímu všechny náklady, které vznikly posuzováním, diagnostikou a řešením takové reklamace.

  17. 8.17.V případě, že zboží bylo prodáno podnikateli a převzato na jehož žádost vstřícně prodávajícím zpět bez souvislosti s reklamací, prodávající si vyhrazuje právo účtovat částku ve výši 10% z prodejní ceny vráceného zboží, nejméně však 50 Kč. Tato částka bude započtena s hodnotou vystaveného dobropisu. Obdobně platí pro případ zboží prodaného spotřebiteli a jeho převzetí prodávajícím vstřícně zpět bez souvislosti s reklamací či odstoupením kupujícího spotřebitele dle čl.6 těchto obchodních podmínek.

  18. 8.18.Výrobky a zboží objednané, vyrobené nebo upravené na míru dle požadavku zákazníka a software nebo licence nelze vracet.

  19. 8.19.Kupujícímu může vzniknout právo na odstoupení od kupní smlouvy za podmínek stanovených občanských zákoníkem a těmto obchodními podmínkami. Důvodem pro odstoupení od kupní smlouvy může být (vedle odstoupení spotřebitele dle čl.6) porušení kupní smlouvy vadným plněním ze strany prodávajícího a využití práva na odstoupení ze strany kupujícího při splnění podmínek stanovených zákonem. Při splnění zákonných podmínek pro odstoupení, nebo na základě písemné dohody o vrácení zboží, zašle prodávající kupní cenu za zboží (po odečtení případných nároků prodávajícího), bankovním převodem na účet kupujícího, a to nejpozději do 14 dnů.

  20. 8.20.Prodávající může poskytnout kupujícímu záruku na dodané zboží v případech, kdy na toto zboží poskytuje záruku výrobce zboží. Záruční podmínky jsou pak uvedeny na přiloženém dodacím/záručním listu v souladu s podmínkami danými výrobcem zboží.

 6. 9.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. 9.1.Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  2. 9.2.Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

  3. 9.3.Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

  4. 9.4.Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

  5. 9.5.Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, pís. e) občanského zákoníku.

  6. 9.6.Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy email: info@minidroid.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího

  7. 9.7.Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a návazně zápisu v obchodním rejstříku. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 7. 10.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. 10.1.Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  2. 10.2.Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště (sídlo), identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

  3. 10.3.Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím jako správcem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy (zejména nákupu a prodeje zboží, administrativy související s objednáváním zboží, případnými reklamacemi a speciálními objednávkami zboží, které není na skladě apod.), a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu ze strany prodávajícího, zejména pro nabízení obchodu a služeb či účasti na prodejních či marketingových akcích prodávajícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

  4. 10.4.Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Zejména je při registraci osoby povinen uvedením svého identifikačního číslo, případně daňového identifikační číslo identifikovat své postavení podnikatele jako kupujícího.

  5. 10.5.Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě prodávajícího a osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

  6. 10.6.Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány zabezpečeně tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Osobní údaje budou zpřístupněny a zpracovávány osobami zvláště k tomu pověřenými.

  7. 10.7.Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího. Pokud bude poskytnutí osobních údajů odepřeno nebo odvoláno, nebude mít kupující přístup k případným věrnostním programům a dalším prodejním či marketingovým iniciativám prodávajícího. Současně kupující prohlašuje, že je oprávněn poskytnout tyto osobní údaje prodávajícímu.

  8. 10.8.V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

  1. 10.9.Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 1. 11.Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

  1. 11.1.Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

  2. 11.2.Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 2. 12.DORUČOVÁNÍ - ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

  1. 12.1.Kupující registrací na webových stránkách prodávajícího nebo svým nákupem u prodávajícího souhlasí s tím, že veškerá další komunikace mezi oběma stranami bude probíhat především elektronickou formou, tj. emailem nebo prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Kupující tímto prohlašuje, že je vybaven spolehlivým technickým zařízením pro tuto formu komunikace a že této formě komunikace plně důvěřuje. Kupující dále prohlašuje, že při registraci uvádí výhradně své vlastní, správné a pravdivé údaje.

  2. 12.2.Kupující souhlasí, aby pro elektronickou komunikaci byly použity informační kanály, které uvede ve své registraci elektronického objednávajícího systému prodávajícího, zejména elektronická pošta. Tím není vyloučeno doručení úkonu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.

 3. 13.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. 13.1.Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  2. 13.2.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  3. 13.3.Kontaktní údaje prodávajícího: Michal Prenner, A. Krejčího 2050/2, 370 07 České Budějovice, email: info@minidroid.cz, tel.:+420 603 716 789

  4. 13.4.Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem.

  5. 13.5.Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Michal Prenner pro internetový obchod ehop.minidroid.cz nabývají účinnosti dne 1.8.2017, nahrazují stávající obchodní podmínky a reklamační řád a vztahují se na zboží objednané ode dne jejich účinnosti.

 4. DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI
  1. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

V Českých Budějovicích

Dne 25.5.2018

Vzorový formulář o odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem

Prodávající – adresát

Michal Prenner, A. Krejčího 2050/2, 370 07 České Budějovice IČ 75565854 DIČ CZ9007071293

Adresa prodávajícího pro zaslání odstoupení:

 • Písemně: Michal Prenner, A. Krejčího 2050/2, 370 07 České Budějovice

 • Elektronicky: info@minidroid.cz.

Oznamuji/oznamujeme , že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Číslo objednávky:

Datum objednání :

Datum obdržení:

Položky objednávky:

Číslo daňového dokladu při nákupu zboží:

Číslo účtu (pro případ, že nebude vrácení kupní ceny realizováno hotovostně):

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa:

Telefonní kontakt:

Datum:

………………………………………

Podpis